The Gordon-Roberts House

218 Washington Street, Cumberland, Maryland

218 Washington Street, Cumberland, Maryland